Referat

NORDIC SOCIETY FOR PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY

(NSPO)

Updated by JOWI Consulting AB 2018-09-03

Referat

Vår systerorganisation BAPO

dvs. den engelska pediatriska ÖNH-föreningen, avhöll sitt årliga möte med stämma den 19 september på Magdalene College i Cambridge. Britterna har en eminent förmåga att finna stimulerande akademiska miljöer för sina möten.

Ordförande i den engelska föreningen är Gavin Morrison som arbetar på Evelina-barnsjukhuset i centrala London. Han är förövrigt son till Andrew Morrison, som var en av de första som utförde cochleära implantationer i slutet av 1970-talet.

Gästtalare och hedersgäst denna gång var Philippe Monnier från Lausanne som gjorde en bred exposé över problem som kan uppstå i samband laryngotracheala stenoser. En mycket kort sammanfattning av hans föredrag angav tydliga indikationer för laryngotracheal resektion LTR som han enbart ville förorda i fall där man har en lateral kompression och där stenosen slutar med marginal under stämbanden och man således har mycket att vinna på att lägga in brosk framtill eller baktill. Hans egen utvecklade metod, cricotracheal resektion CTR förordas vid koncentriska strikturer som inkluderar även brosken och lämpar sig även om strikturen når stämbandsnivå. En annan detalj som nämndes i detta föredrag var att akuta strikturer av iatrogen natur exempelvis efter intubation, skall behandlas omedelbart och gärna med ballongdilatation i kombination med resektion av inflammatorisk vävnad. Han använder lokal cortisoninjektion men också Mitomycin C. Cricoid split förordas enbart hos spädbarn.

Bland övriga föredrag kan nämnas en bred exposé över CI och inte minst vilka utmaningar denna metod kan möta i framtiden inom den pediatriska populationen. Barnanestesiologen Cath Donerty från Manchester talade om säkerhetsaspekter i samband med tracheostomier hos barn och om ett nationellt register för barntracheostomier som upprättas i Storbritannien –national tracheostomy safety project, www.tracheostomy.org.uk- som har fått stor uppslutning.

Den engelska föreningen hade sitt årsmöte och man valde Raymond Clarke från Liverpool till ny ordförande. Under förhandlingarna framkom också att man är ungefär 1400 ÖNH-specialister i England och att cirka 30 % av patienterna som man möter som ÖNH-specialist i England är att hänföra till den pediatriska gruppen. Detta föranledde en livlig diskussion om utbildningen av pediatriska ÖNH-läkare och man förordade att varje större sjukhus med en ÖNH-klinik borde ha en à två specialister inom detta område knutna till sig.

Som alltid blir man som utlänning väl omhändertagen av sina engelska kollegor och för de av er som är intresserade av att knyta kontakter med den engelska gruppen, kan man rekommendera att ni redan nu planerar för ett besök på BAPO, som håller sitt nästa årsmöte i slutet av september 2015 i Belfast, Nordirland.

Richard Kuylenstierna

 

Stockholm värd för ESPO 2018 och rapport från ESPO 2014 i Dublin.

Under tre dagar i början av juni avhölls den 12.e internationella kongressen för ”the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology”. Temat för årets möte var hur kliniska och andra beslut tillkommer inom det pediatriska ÖNH-området. Kongressen i Dublin föregicks av ett mindre möte i London där pediatriskt inriktade ÖNH-läkare med anknytning till Great Ormond Street samlades för att återknyta gamla bekantskaper, men också för att tacka Martin Bailey som lämnat verksamheten med pension. Man kunde konstatera att den engelskspråkiga världen har vissa fördelar jämfört med vår. En sådan fördel är att man kan vara verksam överallti världen med samma kliniska värdegrund som man lärt sig till exempel på GOS. Gruppen kliniska Fellows återkom som föredragshållare, moderatorer och chairpersons på många av sessionerna på Dublinmötet.

Den svenska gruppen var påfallande stor och uppgick till omkring 25 personer. Totalt sökte sig mer än 1200 kollegor till Dublinmötet, vilket är nytt rekord för ESPO och de representerade 59 olika nationer. Man kan notera att även om ESPO är en europeisk sammanslutning så var den amerikanska inslaget betydande medan den tyska var desto fåtaligare.

Man hade till denna kongress valt att satsa på parallella sessioner inom områdena airway, CI, general session, head and neck, otology och rhinology. Skälet kan vara att man hade fått många anmälda föredrag och även om postersessionen var synnerligen omfattande och dessutom intressant bedömde man att det var viktigt att få med så många anmälda föredrag av hög kvalitet som möjligt. Detta skedde i viss mån på bekostnad av gemensamma sessioner och paneldiskussioner. Totalintrycket var övervägande positivt ur ett vetenskapligt kliniskt sammanhang och redovisningarna höll genomgående hög klass.

Till nyheterna hörde en ESPO-App som man kunde scanna eller ladda ned till sin mobil och som innehöll hela programmet inklusive talarlista och mycket annat. Det sociala programmet var också välarrangerat bland annat med besök på Guinness bryggeri, där inte minst den nordiska gruppen fann sig väl till rätta.

Nu till organisatoriska frågor. ESPO leddes fram till denna konferens av professor Ann Schilder som många minns som pristagare och hedersgäst vid förra årets Riksstämma. Hon efterträddes av värden för ESPO-mötet i Dublin, John Russel, som kommer att vara president fram till och med nästa ESPO-möte i Lissabon 2016.

Vår förening SPÖNH tillsammans med SvFÖNH har som många vet lämnat ett anbud att vara värd för ESPO 2018. Det var spännande att se hur vi skulle klara oss i konkurrensen med konkurrenterna Prag, Genève och Istanbul. Våra representanter Ann Hermansson och Georgios Papatziamos gjorde en strålande föredragning för medlemmarna i ESPO:s stämma. Dessa hade instruerats att betygsätta varje aspirerande nation enligt ett schema där man tog hänsyn till organisationskommitténs kompetens, kongressfaciliteter, budget och möjligheter till sociala aktiviteter. Glädjande nog fick vi dagen därpå i ett större sammanhang veta att Stockholms bud på ESPO 2018 hade vunnit. Vi har således nu tagit på oss en omfattande och utmanande uppgift att ordna detta större internationellt möte i Stockholm. Vi kommer att behöva många engagerade personer framöver. Vi skall också komma ihåg att vi har många intressenter i vår kringvärld som är villiga att engagera sig, inte minst våra nordiska grannar. Det kommer att finnas all anledning att återkomma till detta ämne framöver och med denna korta rapport vill jag önska SPÖNH:s medlemmar en skön och rekreerande sommar.

Richard Kuylenstierna, sekreterare

Referat ÖNH-dagarna i Lund 2013

I samband med de mycket lyckade ÖNH-dagarna i Lund arrangerades ett pediatriskt ÖNH-symposium, där SPÖNH:s ordförande Ann Hermansson var moderator. Tre teman redovisades, Barnheshet av Roland Rydell, Nattlig andningsregistrering på barn, behov och möjligheter med Anna Redmo och Lillemor Strand, och slutligen Tidiga tecken på allvarliga infektioner hos barn med Ann Hermansson som föredragshållare. Symposiet var mycket välbesökt av både läkare och sjuksköterskor och många kompletterande frågor från auditoriet fick vassa svar av föredragshållarna.

Det är SPÖNH:s förhoppning att framtida ÖNH-dagar skall innehålla eller kompletteras med ett barninriktat symposium och gärna i den form som vi fick ta del av i Lund.

Richard Kuylenstierna.

Reserapport från ASPO (American Society for Pediatric Otolaryngology)

ASPO hade nyligen sitt årliga möte och denna gång i Arlington strax utanför Washington. Föreningens president Joseph Kerschner noterade i sin välkomsthälsning att ökande subspecialisering gör det ännu viktigare med samlande möten då olika grenar kan träffas och informera och diskutera.

Mötet samlade drygt 500 pediatriskt intresserade kollegor, som kunde följa det tre dagar långa programmet med lika många parallella sessioner vid sidan av gränsövergripande paneldiskussioner. Unga forskare gavs möjlighet att visa sina resultat i en omfattande Posteravdelning.

Det är förstås omöjligt att kortfattat referera till all den information som möten av den här digniteten levererar. I stort sett alla intresseområden får bra täckning. Det visar sig tydligt hur viktigt det är att knyta personliga kontakter och diskutera med utgångspunkt från egna erfarenheter och detta möte bekräftade med all önskvärd tydlighet denna tes. Bland presentationerna kunde man konstatera att basala frågor som indikationer för antibiotikabehandling vid OMA eller för- respektive nackdelar med olika tonsillektomi tekniker fortfarande förefaller olösta och stimulera till engagerade debatter. För övrigt täcktes i stort sett hela fältet inom ÖNH specialiteten med särskild inriktning på barn och deras speciella situation.

Gå gärna in på hemsidan ASPO, som finns länkad på vår egen hemsida, för närmare information om programmet.

På det personliga planet var det mycket trevligt att träffa kollegan Margaretha Casselbrant som gör sin karriär i USA och som är professor och chef för avdelningen för Pediatrisk ÖNH i Pittsburgh. Hon kunde hjälpa mig med kontakter inom ASPO omfattande administrativa struktur och det är med viss tillfredställelse jag kan meddela att SPÖNH nu är länkad på deras hemsida.

Nästa ASPO möte är planerat tillsammans med COSM (Combined Otolaryngology Spring Meeting, www.cosm.md) 14-18 maj 2014 i Las Vegas.

Ett gott råd- Åk på det mötet!

Richard Kuylenstierna

 

Referat från kurs i pediatrisk ÖNH, 11-15 mars 2013.

 

 

ÖNH-kliniken på Karolinska var nyligen värd för en kurs i laryngo-/bronkoskopi och pediatriska ÖNH-sjukdomar. Kursen samlade drygt tjugo ÖNH-läkare från hela landet av vilka ungefär hälften var färdiga specialister. En bred exposé över pediatriska frågeställningar presenterades; dels i form av föreläsningar på förmiddagarna följt av praktiska övningar i laryngo-/bronkoskopi på eftermiddagarna. Kursen leddes av SPÖNH:s vice orförande Georgios Papatziamos som vid sin sida hade Andreas Ekborn och Caroline Gahm. Kursledningen hade den tydliga ambitionen att förmedla så jordnära kliniskt relevanta frågor och svar som möjligt. De olika föreläsarna hade fått noggranna instruktioner om att följa dessa anvisningar, som till en del tillkommit efter tidigare kursenkäter.

Särskilt uppskattad var naturligtvis de praktiska övningarna i laryngo-/bronkoskopi med kaniner som försöksobjekt. Sista skopidagen prövades även två sövda grisar, och man fann att graden av realism knappast kunde underskattas.

Denna kurs är mycket uppskattad och vare sig den sker i Karolinskas eller i någon annans regi borde ämnet vara en obligatorisk del i en ÖNH-läkares utbildning. Helhetsbilden av all den information som gavs under en veckas kurs understryker med all önskad tydlighet de skillnader som faktiskt finns mellan barn och vuxna i bedömning och terapi, och detta oavsett om det rör sig om otologiska, rhinologiska eller andra frågeställningar. Dessutom ger förtrogenhet med barnskopier många nyttiga poäng, inte minst att skopier på vuxna individer måna gånger upplevs som så mycket enklare.

Kursdeltagarna fick också möjlighet att träffas socialt och åt en lyckad middag tillsammans på en fiskrestaurang i centrala Stockholm.

Kursen avslutades med en föreläsning av SPÖN:s första hedersgäst, nämligen David Albert, som är Senior Consultant och klinikchef vid den pediatriska ÖNH- kliniken på Great Ormond Street’s Hospital i London. Detta barnsjukhus får betraktas som en av Europas mera framstående enheter och många sjukhus i Sverige som sysslar med barnfrågor har nära kontakt med Great Ormond Street på olika sätt. Även ÖNH-kliniker har dragit nytta av dessa kontakter och då inte minst kliniken i Stockholm. GOSH har genom sitt anseende och sitt enorma upptagningsområde i den engelsktalande delen av världen, ett unikt material av både rutinfall och extremt ovanliga kliniska problem. David höll ett mycket uppskattat föredrag om principerna för kliniskt beslutsfattande. På sitt brittiska, synnerligen vältaliga sätt beskrev han olika grundläggande principer för vårt kliniska förhållningssätt, i första hand egna erfarenheter, beslut som följd av vårdprogram, multidisciplinära konferenser eller i värsta fall beslut utan förankring. Han beskrev hur han och hans seniora kollega i en dialog med yngre läkare diskuterar enskilda fall med utgångspunkt från faktisk vetenskaplig kunskap eller beprövade erfarenhet och hur ett sådant synsätt tränar yngre läkare till ett vetenskapligt förhållningssätt i den kliniska situationen. Jag tror att vi i Sverige har en del att lära av inte minst England i detta sammanhang. Davids föredrag var mycket uppskattat och han avtackades av SPÖN:s ordförande Ann Hermansson.

/ Richard Kuylenstierna.